Licencja

1.

Niniejsza Licencja ustala warunki na jakich możesz otrzymać prawo do pobierania utworów muzycznych zawartych w repertuarze strony oraz pól ich wykorzystania (dalej: Dzieła).

Niniejsza Licencja została sporządzona w wersji męskiej wyłącznie w celach wygody i odnosi się do obu płci.

Kupując utwory na stronie Przednutki oświadczasz i potwierdzasz, że: przeczytałeś niniejszą Licencję oraz zrozumiałeś zawarte w nim postanowienia. Jesteś także upoważniony do zawarcia niniejszej Licencji dla siebie, osobiście lub dla filmy, których szczegóły zostały określone w tym dokumencie.

Niniejszym oświadczasz i potwierdzasz, że Firma Switch Entertainment jest właścicielem wszystkich praw w Dziełach, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i wszelkie prawa autorskie, oraz że nie masz i nie będziesz mieć żadnych praw do Dzieł, wyłącznie prawa użytkowania, jak określono w niniejszej Licencji.

 

Definicje:

LICENCJA

Oświadczenie woli stron zawarte w formie umowy cywilnoprawnej określającej zasady i warunki korzystania z utworu z zakresu prawa autorskiego (umowa na korzystanie z utworu).

 

POLA EKSPLOATACJI W LICENCJI

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

 

LICENCJA WYŁĄCZNA

Występuje wówczas, gdy umowa zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób. Przepisy wymagają, bez wyjątków, że umowa licencji wyłącznej musi mieć formę pisemną (korespondencja mailowa nie jest formą pisemną).

 

2. Licencja na korzystanie

2.1 Korzystanie z Dzieł dostępnych na stronie Przednutki.pl podlega warunkom korzystania z Licencji w niniejszym dokumencie.

2.2 Po dokonaniu zakupu Dzieł użytkownikowi udziela się Licencji Wyłącznej o określonych polach eksploatacji

2.3 Użytkownik może pobrać Dzieło dowolną ilość razy na dowolne urządzanie zawartych w Witrynie.

2.4 Użytkownik korzystając z dzieła może je wykorzystywać w następujących polach eksploatacji:

a) publiczne odtworzenia utworów,

b) publiczne wykonywanie utworów (w tym wykonanie na żywo),

c) wyświetlenia i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych,

d) wystawienia utworów scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych (dramatów, komedii, musicali, oper, baletów i innych tego typu dzieł).

2.5 Pola eksploatacji wyłączone z korzystania z Dzieł z witryny Przednutki.pl to:

a) wypożyczanie egzemplarzy utworów utrwalonych np. na płytach, kasetach i innych nośnikach dźwięku i obrazu,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów,

c) nadawanie utworów przez stacje radiowe i telewizyjne,

d) wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak internet,

e) Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

 

2.6 Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dzieła na każdym odrębnym polu eksploatacji.